دکتر رزیتا فتحی
رئیس دانشکده

 


محمد رمضان نژاد
مسئول دفتر ریاست

 


محمد رمضان نژاد
روابط عمومی

 


دکتر محمدرضا نيك نژاد
مدیر امور عمومی


علی باقرزاده
دبیرخانه و کارگزینی


موسی خلیلی
انباردار و امین اموال


قنبر اسماعیل نیا
خدمات


فاطمه اصغری
خدمات

 

دکتر الهه طالبی کرگانی
معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

اباذر شیرازی
کارشناس مرکز تندرستی

سیده ماریه میرابراهیمی
کارشناس آزمایشگاه


عسكري سهرابي
کارشناس پژوهشی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر منصور اسلامی
معاون آموزشی و دانشجویی


دکتر مرتضی دوستی
مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر علیرضا صفرزاده
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

رضا محمدپور
کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه

مرتضی پوران یوسف
کارشناس تحصیلات تکمیلی


مهدی شیپوری
کارشناس آموزشی


کریم هراتی
کارشناس دانشجویی