زمانبندي برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد رشته فیزیولوژی ورزشي برای ورودی های 98 به بعد (دانلود)

زمان بندي برنامه دروس دوره دکتری رشته فیزیولوژی ورزشي برای ورودی های 97 به بعد (دانلود)