امور پایان نامه

الگوی نگارش پایان نامه 

پایان نامه کارشناسی ارشد (دانلود)

رساله دکتری (دانلود)

راهنمای نگارش پایان نامه و رساله (دانلود)


 

عناوین پایان نامه های دانشکده در سه رشته فیزیولوژی، مدیریت و بیومکانیک ورزشی (دانلود)


________________________________________
ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک             https://sabt.irandoc.ac.ir/Account/Register

 

آیین نامه ثبت پیشنهاده و پایان نامه در ایرانداک  دانلود