بانک پایان نامه های دانشکده در سه رشته فیزیولوژی، مدیریت و بیومکانیک ورزشی (دانلود)


برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 دوره های تحصیلات تکمیلی

ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی (دانلود)

ارشد و دکتری مدیریت ورزشی (دانلود)