فیزیولوژی ورزشی

برنامه زمانبندی مقطع دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی   (دانلود)

برنامه زمانبندی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی (دانلود)

مدیرگروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی

اعضای هیئت علمی

سرفصل دروس

برنامه ترمی