فرم ها و آیین نامه های مقطع دکتری

   دانلود : اقدامات_قبل_از_دفاع_از_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : نگاهی_اجمالی_به_مراحل_دوره.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : شیوه_نامه_دکتری_07-06-95.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : فرم_ارزیابی_دفاع.doc           حجم فایل 95 KB
   دانلود : تائیدیه_دفاع.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : آيين_نامه_دکتری_95.pdf           حجم فایل 1064 KB
   دانلود : ارزیابی_محتوی_رساله.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود : 9_فرم_درخواست_دفاع_از_رساله_دکتری.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 8_برگه_صورتجلسه_پيش‌دفاع_دانشجويان_دكتري.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : 7 فرم فرم تاييد دستاوردهای علمی (مقاله) دانشجویان دکتری.doc           حجم فایل 37 KB
   دانلود : 6 فرم گزارش پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجویان دکتری.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : 5 فرم درخواست شرکت در آزمون جامع.doc           حجم فایل 37 KB
   دانلود : 4-2 فرم صورتجلسه دفاع از طرح پژوهشی دکتری.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : 4-1 فرم درخواست دفاع از طرح پژوهشی دکتری.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : 3 فرم طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری.doc           حجم فایل 144 KB
   دانلود : 2 فرم پیشنهاد موضوع تحقیق.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : 1 فرم تعیین استاد راهنما.doc           حجم فایل 37 KB