فرم‌ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه های جهت استفاده از آزمایشگاه ها

 

   دانلود : نکات مهم در استفاده از آزمایشگاه جانوری.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم تعهد اجرای پژوهش.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرم امانت وسایل.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم استفاده از آزمایشگاه.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرم استفاده از آزمایشگاه بیوشیمی ورزشی.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : روند کسب مجوز انجام تست در آزمایشگاه.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : روش اجرایی خدمت رسانی در آزمایشگاه.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : دستور العمل و شرایط استفاده از آزمایشگاه.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : دستگاه ها و کارکرد.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : کاتالوگ آزمایشگاه.pdf           حجم فایل 2171 KB