مدیریت ورزشی

مدیرگروه مدیریت ورزشی

اعضای هیئت علمی

سرفصل دروس

برنامه ترمی

آرایش ترمی دروس مقطع دکتری گرایش های مدیریت ورزشی: 

راهبردی (دانلود)

اوقات فراغت (دانلود)

بازاریابی ورزشی (دانلود)


آرایش ترمی دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش های مدیریت ورزشی: 

راهبردی (دانلود)

اوقات فراغت (دانلود)

بازاریابی ورزشی (دانلود)