رئیس اداره امور عمومی


آقای عسگری سهرابی

سمت اجرایی: رئیس اداره امور عمومی دانشکده
تلفن: 35302240 (011)
نمابر: 35302241 (011)