دکتر محمدرضا نیک نژاد

سمت اجرایی: مدیر امور عمومی دانشکده
تلفن: 35302240 (011)
نمابر: 35302241 (011)
ایمیل: