معاونت پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانیدکتر الهه طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی:
معاون پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و پشتیبانی
تلفن: 35302215 (011)
نمابر : 35302202 (011)
پست الکترونیک: