دکتر منصور اسلامی
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
تلفن: 35302210 (011)
نمابر: 35302202 (011)
پست الکترونیک:
m.eslami@gmail.com