معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر فرزام فرزان
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
تلفن: 35302210 (011)
نمابر: 35302202 (011)
پست الکترونیک:
f.farzan@umz.ac.ir