رئیس دانشکده

دکتر رزیتا فتحی
مرتبه علمی: دانشیار

پست اجرایی: رئیس دانشکده
تلفن: 35302201 (011)

نمابر: 35302201 (011)

پست الکترونیک: http://rms.umz.ac.ir/~rfathi/