اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

1- سید محمدحسین رضوی

2- فرزام فرزان

3- مرتضی دوستی

4- سعید تابش

5- معصومه کلاته سیفری