برنامه ترمی

زمانبندي برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد رشته فیزیولوژی ورزشي برای ورودی های 98 به بعد (دانلود)

زمانبندي برنامه دروس دوره دکتری رشته فیزیولوژی ورزشي برای ورودی های 97 به بعد (دانلود)

مقطع دکتری

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی