اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
عسكري سهرابي کارشناس پژوهشی 01135302222 2222
دکتر محمدرضا نيك نژاد مدير امور عمومي 01135302240 2240
علی  باقرزاده مسئول دبیرخانه و کارگزینی 01135302241 2241
موسی خلیلی انباردار و امین اموال 01135302242 2242
مهدی شیپوری کارشناس امور آموزشی 01135302211 2211
کریم هراتی کارشناس امور دانشجویی 01135302211 2211
مرتضی  پوران یوسف کارشناس تحصیلات تکمیلی 01135302231 2131
رضا محمدپور کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ها 01135302243 2243
محمد رمضان نژاد مسئول دفتر ریاست 01135302201 2201
اباذر شیرازی کارشناس مرکز تندرستی 01135302221 2221
سیده ماریه میرابراهیمی کارشناس آزمایشگاه 01135302217 2217
قنبر اسماعیل نیا خدمات

2