انتصاب مدیر گروه بیومکانیک و رفتار حرکتی
1397/7/15
بازدید هیأت عراقی از مرکز تندرستی دانشکده
1397/5/15
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر سید محمدحسین رضوی
1397/4/10
مراسم تودیع بازنشستگی و قدردانی از زحمات آقای صفایی کناری
1397/4/5
گزارش تصویری کارگاه آموزشی کینزیو تیپینگ
1397/4/3
ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر معصومه کلاته سیفری
1397/3/19

برنامه هفتگی دروس عملی در نیمسالاول 98-97 کارشناسی  (دانلود)

برنامه هفتگي کلاس ها در نيمسال اول 98-1397  (دانلود)

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 ارشد و دکتری مدیریت ورزشی  (دانلود)

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی  (دانلود)

- عمومی   (دانلود)

- فیزیولوژی (دانلود)

-مدیریت (دانلود)

- رفتار حرکتی (دانلود)

- بیومکانیک و آسیب (دانلود)

تقویم آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 98-97  (دانلود)