رییس دانشکده علوم ورزشی منصوب شد
1395/10/27
کارگاه آموزشی آزمون های عملکردی سنجش آمادگی حرکتی والیبال
1395/9/28
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه الکترومایوگرافی
1395/9/24
کارگاه taping
1395/9/22
آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1395 برگزار شد
1395/9/6
حضور پرفسور زاگنولی در دانشکده
1395/9/3

جلسه دفاع از رساله آقای اسماعیل ذبیحی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان : «طراحی مدل بازار یابی گردشگری ورزشی در استان مازندران »

استاد راهنما : دکترسیدمحمدحسین رضوی

استاد مشاور : دکترمرتضی دوستی

استاد مدعو: دکتررحیم رمضان نژاد-دکترمحمدرضا برومند-دکترمعصومه کلاته

چهارشنبه مورخ 1395/11/06 ساعت 9:00 صبح

اتاق کنفرانس دانشکده

جلسه دفاع از رساله آقای سیداحمد سجادی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان : «طراحی الگوی ساختاری ورزش کشور »

استاد راهنما : دکترسیدمحمدحسین رضوی

استاد مشاور : دکترمرتضی دوستی - دکترمحمدحسن پاسوار

استاد مدعو: دکتررحیم رمضان نژاد- دکترمحمدرضا برومند- دکترمعصومه کلاته

چهارشنبه مورخ 1395/11/06 ساعت 11:00 صبح

اتاق کنفرانس دانشکده

جلسه دفاع از رساله آقای سیدحسین علوی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان : «طراحی مدل خلاقیت سازمانی براساس ویژگی ها و تعلق شغلی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور »

استاد راهنما : دکترفرزام فرزان

استاد مشاور : دکترمرتضی دوستی

استاد مدعو: دکتررحیم رمضان نژاد- دکترمحمدرضا برومند- دکترسیدمحمدحسین رضوی

چهارشنبه مورخ 1395/11/06 ساعت 13:00

اتاق کنفرانس دانشکده

برنامه هفتگی مقاطع ارشد و دکتری مدیریت ورزشی  (دانلود)

برنامه هفتگی مقاطع ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی  (دانلود)

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم ابراهیمی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی با عنوان : «اثر رژیم غذایی پرچرب و تمرینات هوازی با شدت متوسط و شدید بر بیان ژن های FXR ، SREBP-1 c و PPAR-α در بافت های چرب احشایی و کبد موش های صحرایی»
استاد راهنما : دکتر رزیتا فتحی
استاد مشاور : دکتر زربخت انصاری - دکتر الهه طالبی
استاد مدعو: دکتر حمید محبی- دکتر ولی الله دبیدی روشن-دکتر علیرضا صفرزاده
چهارشنبه    مورخ 1395/10/15            ساعت 13:00  
اتاق کنفرانس دانشکده 

جلسه دفاع آقای امیر تقی پور اسرمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس با عنوان پایان نامه : «اثر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف گرده گل زنبور عسل بر ژن های منتخب در بافت های کبد، روده کوچک و عضله دو قلو و اسفنگوزین - 1 فسفات پلاسمایی موش های صحرایی»

- چهارشنبه مورخ 1395/10/01          ساعت 13:30

- اتاق شورای دانشکده